Regulamin

Poniższy regulamin reguluje warunki współpracy miedzy Pro-Activ SJ. Gdynia ul, Komandorska 50 zwanej Pro-Activ SJ. ( Sprzedający), a Kupującym zwanym Klientem (osoba reprezentująca firmę lub instytucję).UWAGA: Nie prowadzimy sprzedaży dla osób prywatnych i do sieci handlu detalicznego.

§ 1 ZAMÓWIENIA

Zamówienia należy składać w formie pisemnej - mailem na adres: alkoholedoreklamy@pro-activ.pl  1. Zamówienie powinno zawierać pełne dane firmy, kod produktu, informacje o ilościach, rozmiarach, ustalonych cenach i terminie realizacji oraz ewentualnym sposobie znakowania. Zamówienie wysłane mailem powinno zawierać zeskanowany podpis osoby upoważnionej do składania zamówień.

2.Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy / Klienta.

3.Realizacja zamówienia następuje dopiero po otrzymaniu przez Pro-Activ SJ.  podpieczętowanego i podpisanego przez Klienta druku zamówienia.

4. Składając zamówienie w Pro-Activ SJ. po raz pierwszy, Klient, który jest przedsiębiorcą, zobowiązany jest przesłać aktualny Wpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 

5.Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

6.Jeżeli Klient zalega z płatnościami, Pro-Activ SJ. zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

7.Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością Pro-Activ SJ. do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar. 

8.Z chwilą przyjęcia potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


§ 2 PŁATNOŚCI

1.Klienci zobowiązani są do przedpłaty na podstawie wystawionej przez Pro-Activ SJ. proformy, w wysokości 100 %, 70 % lub 50 %. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.

2.Klienci , którzy płacą częściową przedpłatę regulują pozostała należności na podstawie FV z terminem płatności wskazanym na fakturze. Termin płatności uzależniony jest od indywidualnych ustaleń z Klientem.

3.W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Pro-Activ SJ. ma prawo naliczenia odsetek  w wysokości - 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz obciążenia Klienta kosztami upomnień. Każdy Klient, który podpisuje zamówienie przyjmuje warunki Pro-Activ SJ.!!

4.Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania, na życzenie Klienta, towaru w kilku partiach, Klient pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

6.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

7.W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć do 25% wartości wycofanego zamówienia oraz koszty transportu.

8.Pro-Activ SJ. ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

9.Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Faktura wysyłana jest wraz z przesyłką.

10.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Klienta wiąże regulamin, warunki promocji oraz cennik obowiązujący w chwili składania przez niego zamówienia. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wg aktualnego cennika dostaw.

§ 3 TOWAR

1.Pro-Activ SJ. nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u producentów.

2.Pro-Activ SJ. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu lub na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie www.alkoholedoreklamy.pl produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta.

4.Wszystkie towary dostępne na stronie internetowej są objęte gwarancją jakości producenta. Jeżeli nabywcą towaru nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.

§ 4 ZNAKOWANIE


1.Pro-Activ SJ. znakuje zakupione przez Klienta produkty.

2.Pro-Activ SJ. znakuje tylko i wyłącznie produkty zakupione przez Klienta w Pro-Activ SJ

3.Pro-Activ SJ. wykonuje między innymi; sitodruk, tampondruk, znakowanie laserowe, grawerowanie, tłoczenie, produkcja kartoników i etykiet z logo Klienta.

4.Logo firmy, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć mailem w pliku graficznym (.pdf , .ai , .eps) wraz z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Pro-Activ SJ. może wiązać się z dodatkowymi opłatami, o których Klient będzie informowany.

5.Koszty wykrojników do kartoników lub matryc obciążają Klienta.

§ 5 WZORY

1.Pro-Activ SJ. może wypożyczyć nieodpłatnie wzory Klientowi jeśli posiada dany wzór w magazynie wewnętrznym.

2.Jeżeli Klient chce zobaczyć wzór spoza wewnętrznego magazynu Pro-Activ SJ. zobowiązany jest go bezzwrotnie zakupić. Ponosi również koszt transportu wysyłki wzorów. W przypadku konsumentów, do takiego zakupu zastosowanie ma §8 ust.2 i 10 ust. 5 Regulaminu.

§ 6 PAKOWANIE

1.Standardowo produkty z nadrukiem pakowane są w zbiorcze kartony chyba że były do nich zamówione Opakowania indywidualne. Nieoznakowane  produkty nie są pakowane indywidualnie. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami, o których Klient będzie informowany.

§ 7 TRANSPORT

1.Pro-Activ SJ. dostarcza Klientowi towar za pośrednictwem firm kurierskich.

2.Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszt ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

3.Pro-Activ SJ. nie odpowiada za opóźnienie w dostawie z przyczyn od niej niezależnych.

4.Klient przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów do składania reklamacji i dokonywania zwrotów w trybie opisanym w§ 8 i 10.

§ 8 REKLAMACJE , ZWROTY

1.Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Pro-Activ SJ. w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od dnia jej pisemnego zgłoszenia.

2.W przypadku Klientów instytucjonalnych zwrot towaru nie jest możliwy bez podania przyczyny i wcześniejszego ustalenia tego z Pro-Activ SJ.. Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego używania rzeczy.

3.Zwrotowi nie podlega towar o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu, poddany modyfikacji na jego życzenie - (znakowanie towaru, przeróbki).

4.Przy zwrocie nie wynikającym z naszej pomyłki Kupujący ( dotyczy przedsiębiorców) zostanie obciążony kosztami logistycznymi do wysokości 25% wartości zamówienia.

5.Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie przez Kupującego protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Pro-Activ SJ.

6.Wysyłka zwracanego lub reklamowanego produktu jest na koszt Kupującego, w przypadku uznanej reklamacji przez Sprzedawcę koszt transportu reklamowanego towaru jest Kupującemu zwracany.

7.Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

1.Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zatwierdzonych znaków, które Pro-Activ SJ. umieszcza na produktach i ewentualne roszczenia osób trzecich nie będą obciążały Pro-Activ SJ.. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Pro-Activ SJ. produktów we własnych materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Pro-Activ SJ. co do jakości druku lub haftu. Pro-Activ SJ. ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Klienta. Jeżeli Klient zgody na powyższe nie wyraża, winien zastrzec to składając zamówienie. Powyższa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

2.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

3.Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie Sklepu należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa. Podane zostały wyłącznie w celu identyfikacji.

§ 10 KONSUMENCI - WYŁĄCZENIA 

1.Do konsumentów nie mają zastosowania postanowienia §1 ust.5, §2 ust. 4,6,7,8, §3 ust. 1,2,5, §7 ust. 3, §8 ust. 1,4,5,6,7,8,§11 ust. 2 i 5. W miejsce tych postanowień, zastosowanie mają postanowienia określone w niniejszym paragrafie oraz przepisy prawa cywilnego.

2. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Pro-Activ SJ. ma prawo naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnienia w płatności w wysokości odsetek ustawowych.

3.Pro-Activ SJ. informuje, że w przypadku woli zamówienia większej ilości towaru, aniżeli wskazana na stronie dostępność, możliwość realizacji zamówienia będzie uzależniona od dostępności towaru u producentów. Oznacza to, że w przypadku braku towaru u producentów, nie będzie możliwości złożenia zamówienia na ilość towaru większą, aniżeli dostępna w magazynie Pro-Activ SJ. Pro-Activ SJ. będzie na bieżąco o powyższym informować.

4.W przypadku niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo złożenia nieodpłatnej reklamacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i z mienia kodeksu cywilnego. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie Klientowi przedstawiona w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

5.Wysyłka zwracanego produktu następuje na koszt Klienta , co oznacza, że koszt wysyłki winien być opłacony przez Klienta. W przypadku uznanej reklamacji przez Sprzedawcę koszt wysyłki reklamowanego towaru jest Klientowi zwracany.

6.W przypadku bezzasadnego nieodebrania przez Klienta przesyłki, zobowiązany będzie on do pokrycia kosztów odesłania towaru do Sprzedawcy na zasadach obowiązujących przy zwrotach opisanych w §8. Następnie strony dokonają ustaleń, czy Klient w dalszym ciągu domaga się wykonania umowy czy chce od niej odstąpić według zasad opisanych w §8 ust. 2 i 3. W takim wypadku Klienta będzie obciążał koszt ponownego przesłania do niego towaru.

7.W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z §8 ust. 2, pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

8.Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd Sprzedającego, według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11 POZOSTAŁE WARUNKI

1.Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

2.Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sadowej przez Sąd właściwy dla siedziby Pro-Activ SJ.

3.W sprawach nieuregulowanych  powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.Składając zamówienie w Pro-Activ SJ. , Klient przyjmuje powyższe ustalenia.

5.Prezentacja zawartości strony www.alkoholedoreklamy.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.

6.Składając zamówienie na portalu  www.alkoholedoreklamy.pl Klient wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

NEWSLETTER I PRZETWARZANIE DANYCH

1. Zgadzam się na przetwarzanie danych podanych przeze mnie w procesie rejestracji, w tym mojego adresu e-mail, w celach niezbędnych do wykonania umowy przez Pro-Activ SJ. , jak również dla zrealizowania  uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, w celu rozsyłania newslettera w razie dokonania subskrypcji na newsletter oraz w celach statystycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), z późniejszymi zmianami. Pro-Activ SJ. zobowiązuje się do nie używania tych danych do celów innych niż niezbędne do prowadzenia niniejszego portalu. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pro-Activ SJ. 2.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymaganych w procesie składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  3.Pro-Activ SJ. dobiera i  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych  oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Pro-Activ SJ. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.4.    Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art.23 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w  tym  w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach. 5. Dane Klientów nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. 

Pro-Activ SJ. Gdynia ul, Komandorska 50

Zespół Pro-Activ SJ.